Archivos mensuales: octubre 2015

Un protocol d’actuació evita el tall de l’aigua a les famílies que passen per dificultats

Mina és una companyia de servei d’aigua i té com a missió fer arribar a tots els ciutadans el subministrament en condicions òptimes. Davant els problemes de famílies amb escassos recursos, Mina ha establert un conjunt de mesures per garantitzar que l’aigua arribi a tothom, independentment de les seves circumstàncies.

Per aquest motiu, Mina va posar en marxa de forma pionera a Catalunya l’aplicació de la Tarifa Social de l’Aigua el febrer de 2013, d’acord amb l’Ajuntament de Terrassa. La tarifa social suposa una reducció del 90% de la quota de servei de la factura per als dos primers trams de consum. La sol·licitud s’ha de fer a través de Serveis Socials, que determina els clients que, a raó dels seus ingressos, en poden ser beneficiaris. Actualment (finals de setembre) 1.499 clients es beneficien de la tarifa social.

La condició única per accedir a la tarifa social es mantenir un consum responsable i no sobrepassar un límit de renda familiar establert:

Residents Límit renda €/any (2015)
1 11.154,82
2 15.616,75
3 o més 20.078,68

A més a més, la Fundació Mina va posar en marxa l’abril de 2014 el Fons Social de l’Aigua. Amb aquest fons, la fundació atorga ajuts que, afegits a la tarifa social, comporten una reducció d’aproximadament el 75% del rebut mig. L’ajut es lliura de forma directa a tots els beneficiaris de la tarifa social, que han d’anar a les oficines de Mina per sol·licitar-lo. Per tant, els clients que se’n poden beneficiar són tots els que tenen atorgat el benefici de la tarifa social. Segueix llegint

L’aigua, objectiu comú

La necessitat de renovar les indústries a Terrassa als anys 40 va fer que desenes d’industrials i comerciants compressin accions de Mina per contribuir a pagar el cost de les obres per portar aigua des del riu Llobregat. En l’actualitat, Mina té uns 500 petits accionistes. Parlem amb dos dels més veterans.

“Era un problema molt greu el de l’aigua a Terrassa”. Així s’expressa Joan Antoni Pujals (Terrassa, 1926), un dels molts industrials, comercials i particulars que als anys 40 del segle XX van decidir comprar accions de Mina Aigües de Terrassa per ajudar a sufragar les obres de canalització per portar aigua des del riu Llobregat. “Terrassa no podia continuar amb l’aigua que hi havia en aquell moment i que impedia ampliar la indústria”, explica, tot remarcant que quan van començar les converses entre l’Institut Industrial, entitat que agrupava els diferents empresaris, l’Ajuntament i Mina, ell era petit i moltes de les coses d’aquella època les recorda d’haver-les sentit explicar.

El creixement de la indústria tèxtil a Terrassa a començaments del segle XX i l’increment de la població, que gairebé es va triplicar en quaranta anys, va generar la necessitat d’augmentar el cabal d’aigua que arribava a Terrassa per proveir abastament industrials i particulars. L’aigua era un dels principals motors per al desenvolupament industrial i en aquella època era del tot insuficient per poder fer realitat l’expansió de la indústria. “El pare havia treballat en una indústria de tints i acabats i calia molta aigua”, recorda un altre petit accionista de Mina, Josep Maria Domènech (Terrassa, 1925). “Era tanta la necessitat d’aigua que fins i tot en transportaven en camions cuba cap a les fàbriques”, rememora. Segueix llegint

Les inversions de Mina representen el 20,5% de la facturació

Mina, Aigües de Terrassa destina anualment un important esforç inversor per tal d’adequar i millorar el servei i les instal·lacions. En els darrers 10 anys, les inversions realitzades han representat un 20,5% del total de la facturació (28,14 milions sobre una facturació de 137,4 milions d’euros). En aquest periode, s’han instal·lat i renovat un total de 93.174 metres de xarxa. Segueix llegint