Les inversions de Mina representen el 20,5% de la facturació

Mina, Aigües de Terrassa destina anualment un important esforç inversor per tal d’adequar i millorar el servei i les instal·lacions. En els darrers 10 anys, les inversions realitzades han representat un 20,5% del total de la facturació (28,14 milions sobre una facturació de 137,4 milions d’euros). En aquest periode, s’han instal·lat i renovat un total de 93.174 metres de xarxa.

En concret, aquest darrer 2014 les inversions que es van realitzar van ascendir a 3,32 milions d’euros:

Inversions tècniques del servei 2014
Inversions en l’Abastament de Terrassa (xarxa Terrassa, instal·lacions d’elevació i reserva, canonades d’impulsió, etc.)          2.304.653 €
Rehabilitació dipòsit gran Can Boada            117.937 €
Inversions Abrera (Estació de tractament, pous i central elevadora)            576.561 €
Altres inversions generals (laboratoris, control tècnic xarxa, sistemes informàtics, etc.)            223.948 €
Altres explotacions                99.489 €
TOTAL          3.322.588 €

 

Així mateix, les inversions tècniques previstes per aquest any 2015, bona part d’elles ja executades, s’eleven als 3,8 milions d’euros. Les detallem a continuació:

Inversions tècniques del servei 2015 (previsió)
Inversions en l’Abastament de Terrassa (xarxa Terrassa, instal·lacions d’elevació i reserva, canonades d’impulsió, etc.)          2.983.000 €
Inversions Abrera (Estació de tractament, pous i central elevadora)            432.000 €
Altres inversions generals (laboratoris, control tècnic xarxa, sistemes informàtics, etc.)            271.000 €
Altres explotacions            140.000 €
TOTAL          3.826.000 €