Un protocol d’actuació evita el tall de l’aigua a les famílies que passen per dificultats

Mina és una companyia de servei d’aigua i té com a missió fer arribar a tots els ciutadans el subministrament en condicions òptimes. Davant els problemes de famílies amb escassos recursos, Mina ha establert un conjunt de mesures per garantitzar que l’aigua arribi a tothom, independentment de les seves circumstàncies.

Per aquest motiu, Mina va posar en marxa de forma pionera a Catalunya l’aplicació de la Tarifa Social de l’Aigua el febrer de 2013, d’acord amb l’Ajuntament de Terrassa. La tarifa social suposa una reducció del 90% de la quota de servei de la factura per als dos primers trams de consum. La sol·licitud s’ha de fer a través de Serveis Socials, que determina els clients que, a raó dels seus ingressos, en poden ser beneficiaris. Actualment (finals de setembre) 1.499 clients es beneficien de la tarifa social.

La condició única per accedir a la tarifa social es mantenir un consum responsable i no sobrepassar un límit de renda familiar establert:

Residents Límit renda €/any (2015)
1 11.154,82
2 15.616,75
3 o més 20.078,68

A més a més, la Fundació Mina va posar en marxa l’abril de 2014 el Fons Social de l’Aigua. Amb aquest fons, la fundació atorga ajuts que, afegits a la tarifa social, comporten una reducció d’aproximadament el 75% del rebut mig. L’ajut es lliura de forma directa a tots els beneficiaris de la tarifa social, que han d’anar a les oficines de Mina per sol·licitar-lo. Per tant, els clients que se’n poden beneficiar són tots els que tenen atorgat el benefici de la tarifa social.

A banda de l’aprovació de les ajudes, l’Ajuntament de Terrassa té en marxa des de maig de 2013 un protocol d’actuació en coordinació amb Mina per tal d’evitar talls de subministrament a famílies que passen per dificultats. Quan es produeixen casos d’impagament de la factura de subministrament, en primer lloc, s’informa els usuaris de l’existència de la tarifa social i el fons social, així com de la possibilitat d’evitar qualsevol tall de subministrament si l’usuari es pot acollir a la Llei 24/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Mina inclou tota aquesta informació en tots els escrits de reclamació del deute als afectats, per tal que coneguin totes les possibilitats al seu abast per fer front a la situació en la que es troben.

Cal tenir en compte que un dels motius que dificulten la reducció total de la factura de l’aigua amb els ajuts establerts és que el 22% de l’import total procedeix del cànon de l’aigua, que només es pot reduir si el client sol·licita bonificacions a l’Agència Catalana de l’Aigua. Tampoc existeix legalment cap deducció o exempció de l’IVA (10%) sobre els serveis bàsics per raó de vulnerabilitat social.

Per això, en segon lloc, i una vegada aplicada la tarifa i el fons social, si continuen existint problemes per l’abonament de la resta de tarifa es procedeix a ajornar i fraccionar el deute. Mina ofereix solucions personalitzades, cas per cas, en base a criteris de flexibilitat. En general, l’ajornament és de fins a 4 mesos i el pagament es pot fer en liquidacions mensuals.

Si tot i l’aplicació del fraccionament, la tarifa social i els fons social de Fundació Mina, els usuaris no poden fer front al pagament, Mina comunica la situació a Serveis Socials, que de nou valorarà els casos i identificarà els usuaris que reuneixen els requisits per a tenir una prestació d’ajuts d’urgència social. Paral·lelament, Mina s’encarrega de tramitar davant l’Agència Catalana de Consum les sol·licituds d’usuaris que poden complir els requisits per beneficiar-se del Fons d’Atenció Solidària de subministraments bàsics de la Generalitat. Aquest mes d’octubre, Mina ha tramitat 118 sol·licituds d’ajuts per a clients en situació de vulnerabilitat amb la col·laboració de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Existeixen altres casos com els de persones que viuen en habitatges on no tenen el dret d’ús acreditat i han manipulat la xarxa per tal de tenir accés a l’aigua. En aquests casos en els que es detecten situacions que no poden ser regularitzades contractualment, Mina comunica a les persones afectades que han de sol·licitar a Serveis Socials la verificació de la seva situació personal, per tal de determinar els beneficis socials als que es poden acollir. Fins a finals de setembre s’han tramitat 571 casos en aquesta situació.

En qualsevol cas, Mina no talla l’aigua a cap client si no té una indicació expressa de Serveis Socials segons la qual l’afectat no es troba en situació de vulnerabilitat.

A banda de tots els ajuts que es concedeixen a famílies que passen per dificultats, des de 2004, per iniciativa de la companyia i d’acord amb l’Ajuntament de Terrassa s’aplica una reducció de la tarifa per a totes les famílies amb més de tres membres. Aquesta reducció es fa mitjançant l’ampliació del límit del segon tram de consum a raó de 5m3/trimestre per cada membre addicional. Aquest benefici s’aplica de forma automàtica a tots els contractes de subministrament per a habitatges on consten empadronades més de tres persones, que en són prop de vint mil a Terrassa.