Per què és eficient la gestió privada del servei de l’aigua a Terrassa?

Davant l’actual debat sobre la gestió pública o privada del servei d’aigua a Terrassa, cal tenir en compte alguns elements que es donen a Terrassa i que no sempre es contemplen a l’hora d’avaluar cada una de les opcions. Per això, volem respondre algunes preguntes sobre l’actual model a la ciutat.

Quin model és el que tenim a Terrassa?
A Terrassa existeix actualment la fórmula de la concessió, en la que l’Ajuntament manté la preocupació i tutela de la prestació del servei per garantir el millor servei, dins unes condicions i tarifes establertes per la pròpia administració, mentre que Mina, Aigües de Terrassa s’encarrega de la gestió del servei en el seu dia a dia. Per tant, trobem la intervenció tant de l’administració pública com la d’una empresa especialitzada en el servei.

Quin benefici aporta a la ciutat una concessió a una empresa com Mina?
Mina, Aigües de Terrassa aporta la seva experiència, know-how i eficàcia en el dia a dia de l’explotació de les instal·lacions i la prestació del servei. La gestió privada permet una completa especialització i professionalització i una gestió sobre el servei que està avalada per l’experiència dels més de 170 anys al capdavant del mateix.
L’administració assumeix així el paper d’organitzador, regulador i controlador, deixant a l’empresa especialitzada la seva gestió. Tot plegat, garanteix la millor qualitat del servei.

Per què el servei de Mina és més eficient que un gestor públic a Terrassa?
A Terrassa, la història, el coneixement i l’especialització de Mina permet una adequada actuació en tots els àmbits –que són molts- i que d’altra manera podrien quedar desatesos: la seguretat en l’abastiment del servei (també en situacions excepcionals com meteorologia adversa), formació interna, planificació, sistemes d’informació i atenció als usuaris, investigació i desenvolupament, conscienciació i divulgació, prevenció i protecció d’ecosistemes, gestió sostenible de les infraestructures, etc.A més, la separació entre el rol regulador (que fa l’administració) i el rol operador (Mina) permet determinar perfectament les responsabilitats en la prestació del servei. Sobretot quan qui assumeix el rol operador pot actuar amb major eficàcia i eficiència que el sector públic, sota criteris econòmics i de qualitat i amb independència política. Així, la gestió professional de Mina busca la millor eficiència sense el malbaratament de recursos.

Per què l’interès privat, que busca rendibilitat econòmica per als accionistes, ha de ser millor per a un servei públic? No és millor un servei públic que sense obtenir guanys estigui al 100% al servei del ciutadà?
La gestió privada assegura una correlació entre costos i beneficis, un bon desenvolupament del servei des del punt de vista econòmic-financer i el normal benefici industrial reconegut per la llei. Hi ha un total seguiment dels comptes que presentem anualment als nostres accionistes i als ajuntaments dels municipis en els quals tenim la concessió del servei.
A banda, la gestió privada també proporciona ingressos a l’Ajuntament: per un cantó per la concessió a Mina del servei i, per l’altre, a través de l’1,5% de la factura, que la ingressa l’administració (a part, és clar, de la resta de tributs i impostos locals, autonòmics i estatals). L’Ajuntament després fa l’ús que considera més pertinent d’aquests ingressos.
Però el que és important és que aquesta correlació entre costos i beneficis garantitza que es mantingui la inversió en la millora de les infraestructures, i per tant, el manteniment i millora de la qualitat del servei, que del contrari perillaria.
A Mina tenim un interès màxim en garantir la satisfacció dels usuaris del servei, entre altres coses també perquè es tracta d’una concessió que hem de guanyar periòdicament. Aconseguir aquesta satisfacció inclou, tal i com hem fet durant tots aquests anys, assegurar la bona qualitat sanitària de l’aigua, un bon servei i un bon preu.