Terrassa està a la franja baixa de les tarifes catalanes d’aigua

  • Terrassa és la cinquena amb la tarifa més econòmica de les 23 ciutats catalanes de més de cinquanta mil habitants de Catalunya, en relació al consum mig actual de 21m3/trimestre
  • Mina, Aigües de Terrassa ha proposat a l’Ajuntament de la ciutat un lleuger augment de la tarifa, d’un 1,5% sobre la tarifa aprovada fa dos anys, per poder fer front a l’increment dels costos d’explotació.
  • Mina, Aigües de Terrassa destaca que des del 2012 Terrassa ha tingut un increment de la tarifa de l’aigua molt per sota de l’aplicat en d’altres municipis.

Mina, Aigües de Terrassa va sol·licitar a l’Ajuntament de Terrassa incrementar la tarifa de l’aigua en un 1,5%. Cal recordar que l’any passat es va acordar amb el mateix Ajuntament que no s’aplicaria cap increment sobre les tarifes del servei d’abastament d’aigua a la ciutat i que es mantindrien les tarifes aprovades pel 2014.

L’esforç realitzat de forma continuada per disminuir despeses d’explotació i la política ambiental de Mina, que li ha permès assolir millores en el rendiment tècnic hidràulic de la xarxa i en l’estalvi d’energia de les instal·lacions, van fer possible mantenir la tarifa del 2015 igual que la del 2014.

Cal tenir en compte però, que de cara al 2016 hi ha una previsió de consum d’aigua a Terrassa similar a la del 2015, mentre que augmenten, entre altres partides la de l’energia i els costos de tractament.

Aquest any 2016, Mina haurà de fer front al cost d’adquisició d’un volum extra d’aigua necessari mentre es facin les obres de millora de la principal canonada que abasteix la ciutat de Terrassa des de la central elevadora d’Abrera, que impediran l’òptim aprofitament dels recursos propis.

En relació als costos de tractament, tot i estant garantits els cabals d’aigua necessaris per a aquest 2016, la manca de precipitacions dels darrers mesos té el seu impacte en la qualitat de l’aigua del riu i en el descens del nivell de l’aigua dels pous, fet que obliga a Mina a invertir més en la millora de la qualitat de l’aigua captada en origen i en la seva extracció.

També augmenta la despesa d’amortització derivada dels costos d’inversió. En la mesura que augmenten els volums d’inversió, sobretot en la millora de la xarxa i de l’eficiència energètica per substitució dels equips d’elevació de les principals estacions de bombament, cal preveure una major despesa d’amortització.

Una altra partida que augmentarà és la dels impostos i taxes a satisfer a la Generalitat, a l’Ajuntament i a d’altres administracions.

No obstant, Mina intenta compensar aquests augments amb una contenció en la despesa de les partides de personal i subcontractació de serveis, en les que s’han previst un costos inferiors als de l’últim expedient.

Amb la proposta d’un increment de l’1’5% en el preu de l’aigua, Mina s’alinea amb la pujada mitja dels impostos municipals per al 2016, tot i que els augments dels costos, justificarien un increment quelcom superior a aquest 1,5%.

La tarifa de l’aigua a Terrassa és de les més baixes de Catalunya

Cal recordar que la tarifa de l’aigua a Terrassa és una de les més baixes en relació amb la resta de poblacions de més de cinquanta mil habitants de Catalunya, algunes de les quals amb gestió pública del servei.

A Terrassa el consum mig domèstic d’aigua té un cost de 24,91 euros per trimestre, situant-se en la franja baixa tarifària (càlcul realitzat a partir del consum mitjà de 21 m³ d’aigua per trimestre durant el 2015). Només quatre ciutats Mollet del Vallès, Granollers, Mataró i Girona tenen un cost inferior en aquest consum. Les 18 restants tenen tarifes més elevades, i el cost mig de totes elles és de 33,13 euros per trimestre.

Cal tenir en compte que quatre de les cinc ciutats amb gestió directa municipal tenen un cost de l’aigua més alt que el de Terrassa. Les dades comparatives s’han fet amb informacions tarifàries del 2015 i a partir sempre del consum mitjà de l’aigua de Terrassa.

Pel que fa al preu de la quota fixa del servei, Terrassa també queda, com en el cas anterior, a la banda baixa de les tarifes. La quota fixa a Terrassa és de 14,75 euros/trimestre, sent la quarta més econòmica, per darrere de Granollers, Mollet i Girona. El preu de la quota fixa mitja de les 23 ciutats se situa en 21,06 euros/tr.

A nivell de blocs de consum, el primer bloc a Terrassa se situa en 0,33 euros/m3, per sota, per exemple de Mataró, que amb gestió municipal té un preu de 0,36 euros/m³. Es cobra un preu diferent segons el consum real de cada usuari i el límit de consum en aquest primer bloc es de fins a 15 m³/trimestre).

El segon bloc, en el límit marcat de 30 m³/trimestre, Terrassa fixa un preu que el situa la novena ciutat amb la tarifa més econòmica, amb 14 ciutats per damunt.

També cal destacar que a Terrassa l’increment de la tarifa de l’aigua des del 2012 ha estat només d’un 10%, molt inferior a l’augment que s’ha anat aplicant a la resta de ciutats.

El preu unitari per a ús domèstic del m3 (1.000 litres) a Terrassa és: 1,3146 euros (0,0013 euros el litre).

grafics-preus

Posició de Terrassa en comparació de les 23 ciutats de Catalunya de més de 50.000 habitants. Dades extretes a partir de les tarifes del 2015.