Mina garanteix l’aigua a totes les famílies ateses per Serveis Socials

Mina segueix un conjunt de mesures per garantir que l’aigua arribi a tothom, independentment de les seves circumstàncies. Seria ben absurd el fet que, existint persones amb dificultats d’accés a l’aigua, el compromís social que ha determinat sempre les accions d’aquesta companyia arrelada a Terrassa i, per aquest motiu, amb vinculació directa amb els seus ciutadans, es basés únicament en accions com ara fer aportacions d’aliments al Rebost de Terrassa o col.laborar amb entitats locals que treballen per la reinserció de persones amb alguna discapacitat o amb les famílies de malalts oncològics.

És ben lògic que, a banda d’aquestes i moltes altres accions, la primera que ha de desenvolupar Mina és la de servir l’aigua a tothom que la necessita. Així ho fa i, per aquest motiu,  Mina assegura el subministrament a tots els usuaris que Serveis Socials indica que es troben en situació de vulnerabilitat.

D’aquesta manera, Mina es coordina sempre amb Serveis Socials per conèixer la situació dels abonats que tenen dificultats per fer front al pagament del servei, i no talla mai l’aigua a cap client si no té la seva indicació expressa segons la qual l’afectat no es troba en situació de vulnerabilitat.

A banda, conscient dels problemes de les famílies amb escassos recursos, ja al febrer de 2013 Mina va posar en marxa de forma pionera a Catalunya l’aplicació de la Tarifa Social de l’Aigua, d’acord amb l’Ajuntament de Terrassa. La tarifa social suposa una reducció del 90% de la quota de servei de la factura per als dos primers trams de consum. La sol·licitud s’ha de fer a través de Serveis Socials, que determina els clients que, a raó dels seus ingressos, en poden ser beneficiaris.

A més a més, la Fundació Mina va establir l’abril de 2014 el Fons Social de l’Aigua. Amb aquest fons, la fundació atorga ajuts que, afegits a la tarifa social, comporten una reducció d’aproximadament el 75% del rebut mig. L’ajut es lliura de forma directa a tots els beneficiaris de la tarifa social, que han d’anar a les oficines de Mina per sol·licitar-lo. Per tant, els clients que se’n poden beneficiar són tots els que tenen atorgat el benefici de la tarifa social.

Al marge de les ajudes, per tal d’evitar cap tall de subministrament a famílies que passen per dificultats, l’Ajuntament de Terrassa i Mina segueixen des de maig de 2013 un protocol d’actuació molt clar. Quan es produeixen casos d’impagament de la factura de subministrament, en primer lloc, s’informa els usuaris de l’existència de la tarifa social i el fons social, així com de la possibilitat d’evitar qualsevol tall de subministrament si l’usuari es pot acollir a la Llei 24/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Mina inclou tota aquesta informació en tots els escrits de reclamació del deute als afectats, per tal que coneguin totes les possibilitats al seu abast per fer front a la situació en la que es troben.

Cal tenir en compte que un dels motius que dificulten la reducció total de la factura de l’aigua amb els ajuts establerts és que el 22% de l’import total procedeix del cànon de l’aigua, que només es pot reduir si el client sol·licita bonificacions a l’Agència Catalana de l’Aigua. Tampoc existeix legalment cap deducció o exempció de l’IVA (10%) sobre els serveis bàsics per raó de vulnerabilitat social.

Per això, en segon lloc, i una vegada aplicada la tarifa i el fons social, si continuen existint problemes per l’abonament de la resta de tarifa es procedeix a ajornar i fraccionar el deute. Mina ofereix solucions personalitzades, cas per cas, en base a criteris de flexibilitat. En general, l’ajornament és de fins a 4 mesos i el pagament es pot fer en liquidacions mensuals.

Si tot i l’aplicació del fraccionament, la tarifa social i els fons social de Fundació Mina, els usuaris no poden fer front al pagament, Mina comunica la situació a Serveis Socials, que de nou valorarà els casos i identificarà els usuaris que reuneixen els requisits per a tenir una prestació d’ajuts d’urgència social. Paral·lelament, Mina s’encarrega de tramitar davant l’Agència Catalana de Consum les sol·licituds d’usuaris que poden complir els requisits per beneficiar-se del Fons d’Atenció Solidària de subministraments bàsics de la Generalitat.

Existeixen altres casos com els de persones que viuen en habitatges on no tenen el dret d’ús acreditat i han manipulat la xarxa per tal de tenir accés a l’aigua. En aquests casos en els que es detecten situacions que no poden ser regularitzades contractualment, Mina comunica a les persones afectades que han de sol·licitar a Serveis Socials la verificació de la seva situació personal, per tal de determinar els beneficis socials als que es poden acollir. Sigui com sigui, de nou, Mina no talla l’aigua a cap client si no té una indicació expressa de Serveis Socials segons la qual l’afectat no es troba en situació de vulnerabilitat.

A banda de tots els ajuts que es concedeixen a famílies que passen per dificultats, des de 2004, per iniciativa de la companyia i d’acord amb l’Ajuntament de Terrassa s’aplica una reducció de la tarifa per a totes les famílies amb més de tres membres. Aquesta reducció es fa mitjançant l’ampliació del límit del segon tram de consum a raó de 5m3/trimestre per cada membre addicional. Aquest benefici s’aplica de forma automàtica a tots els contractes de subministrament per a habitatges on consten empadronades més de tres persones, que en són prop de vint mil a Terrassa.