Informació facilitada per Mina a l’Ajuntament

Mina, Aigües de Terrassa ha facilitat a l’Ajuntament de Terrassa la informació requerida, excepte dues qüestions:

 • Identificació, noms dels empleats, salaris i retribucions, així com la identificació i comptes corrents dels clients, per tractar-se d’una informació sensible que segons la pròpia Autoritat Catalana de Protecció de Dades podria ser objecte de sanció en cas de lliurar-se.
 • I la informació relativa a aspectes i bens privats de la pròpia empresa.

És objectiu de l’empresa ser transparents i facilitar l’entesa. Per això, Mina vol fer pública tota la informació que ha facilitat a l’Ajuntament.

A continuació, poden consultar un resum NO EXHAUSTIU de la documentació que, des de fa anys, Mina ha lliurat i continua lliurant al consistori.

Per a una millor comprensió, es presenta desglossada en diferents apartats:

1.INFORMACIÓ QUE S’HA LLIURAT DE FORMA PUNTUAL ATENENT A LES PETICIONS DE L’AJUNTAMENT A PARTIR DE NOVEMBRE DE 2015 (aquesta documentació està recollida en un extens arxiu virtual ja que en moltes ocasions ha estat sol·licitada i lliurada de forma reiterada):

 • Informació tècnica i general de l’empresa entrada formalment per registre.
  1. Informació Tècnica:
   • Inventari equips laboratori (16-11-2015)
   • Inventari equips analitzadors de xarxa (16-11-2015)
   • Inventari de comptadors de control de lliurament d’aigua a d’altres municipis (16-11-2015)
   • Inventari cabalímetres sectorització (16-11-2015)
   • Accions millora rendiment hidràulic (16-11-2015)
   • Històrics de cabals abocats a xarxa 2010-2014 de les poblacions incloses a les concessions de cabals del Llobregat de l’Ajuntament de Terrassa (16-11-2015)
   • Consums propis del gestor 2010-2014 (16-11-2015)
   • Projecte de sectorització: descripció, estat actual i resultats obtinguts (16-11 i 30-11 de 2015)
   • Llistat i descripció resumida dels plans de manteniment (16-12-2015)
   • Descripció dels sistemes de detecció de fuites implementades (16-11-2015)
   • Pla de substitució de xarxa (30-11-2015 i 16-12-2015).
   • Evolució dels rendiments tècnics de xarxa (16-11-2015)
   • Rendiments per pisos de pressió (16-11-2015)
   • Accions millora eficiència energètica  (16-11-2015)Consums elèctrics 2010-2014 (16-11-2015)
   • Plànols instal·lacions Abrera i Plànols instal·lacions Terrassa  (16-11-2015)
   • Detall de les inversions portades a terme amb càrrec a les provisions de grans reparacions i desmantellament previstes a l’Addenda de 2012 (09-06-2015).
   • Perfils canonades Abrera i impulsions (17-02-16).
   • Plànols detallats instal·lacions captacions Abrera (17-02-16).
   • Plànols de detall de les instal·lacions associades a les captacions de Can Guitard no revertibles a l’Ajuntament de Terrassa (19-04-2016)
   • Documentació tècnica de la planta pilot d’osmosi inversa d’Abrera, 51 documents (19-04-2016)
   • Total cabals captats mitjançant fonts pròpies detallat per captació i el mateix detall pels cabals abocats a xarxa període 2010-2015 (19-04-2016)
   • Balanç hídric del sistema dels anys 2015-2016 (02-02-2017)
   • Plànol de la xarxa d’impulsions i distribució en alta actualitzat  (02-02-2017)
   • Plànol actualitzat de la xarxa de distribució d’aigua dins el terme de Terrassa (02-02-2017)
   • Consums elèctrics de cada un dels centres de treball del sistema (02-02-2017)
  2. Informació econòmica i comptable
   • Compte d’explotació i balanç de l’activitat d’aigua potable de Mina a Terrassa anys 2010-2014 (29-12-2014)
   • Detall despeses reals imputades a l’explotació de Terrassa anys 2008-2015 (17-02-16).
   • Auditoria dels comptes de l’explotació de Terrassa elaborada per Despatx i Gabinet d’Auditoria SL (17-02-2016).
   • Taula resum d’inversions període 2008-2015 (17-12-2015, 23-12-2015 i 17-02-2016).
   • Evolució de les amortitzacions aplicades a tarifes per cada bé afecte al servei i el ser valor residual revertible i no revertible inclosos els intangibles (17-02-2016 i 19-04-2016)).
   • Factures elèctriques del 2015 de totes les instal·lacions del servei de Terrassa, un total de 159 documents (19-04-2016)
   • Identificació i valoració dels serveis associats als béns no considerats revertibles amb un informe pericial  de valoració econòmica del lucre cessant dels mateixos i un informe pericial de valoració de les concessions d’aigua titularitat de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA (19-04-2016)
   • Taula de repartiment de costos del servei d’abastament del període 2011-2015 entre Terrassa i altres poblacions incloses en els concessions d’aigua del riu Llobregat titularitat de l’Ajuntament de Terrassa pel que fa a personal, electricitat, reactius, analítiques, compra d’aigua, conservació etc., amb detall dels criteris de repartiment de costos aplicat. (19-04-2016). Detall de despeses i ingressos reals imputats a l’explotació de Terrassa anys 2008-2015 (19-04-2016)
   • Detall de les baixes dels béns afectes al servei 2013-2015 (19-04-2016)
   • Tancament de l’any 2016 indicant el detall de les despeses, ingressos tarifaris i no tarifaris, cabals facturats i número de clients.
   • Memòria inversions 2016 realitzades, amb fitxes descriptives corresponents a cada actuació realitzada.

10)    Quadre de deute pendent per usos (03-12-2015)

11)    Criteris d’imputació de despeses en les tarifes en baixa (08-02-2016)

12)    Informe d’auditoria dels comptes del servei d’aigua de Terrassa (08-02-2016)

13)    Contractes de subministrament d’energia elèctrica i acreditació de les principals despeses generals (08-02-2015)

 1. Informació financera:
  • Informe sobre el tractament del fons de reversió de la concessió i Informe d’auditoria de revisió de “Faura-Casas Auditors Consultors” de 13 de novembre de 2011 (entrat per registre formalment en data 3 de desembre de 2015).
  • Origen dels fons que van finançar els béns afectes al servei i condicions financeres associades.
  • Detall de la fórmula de càlcul del valor net dels béns revertibles. (19-04-2016)
  • Estat de els amortitzacions tècniques dels béns considerats no revertibles amb inversions aprovades per l’Ajuntament,
  • Detall dels préstecs o altres instruments financers. (17-02-16)
  • Informació sobre les obligacions financeres derivades d’instruments acordats amb el personal afecte al servei (17-02-16)
 2. Informació Administrativa:
  • Relació d’escriptures de propietat i altra documentació en relació a les mateixes on s’ubiquen béns revertibles (9-06-2015)
  • Títols habilitadors sanitaris del Laboratori (17-02-16)
  • Detall dels principals contractes amb empreses subministradores o prestadores de serveis inclosos els contractes amb empreses del Grup i persones empleades de les mateixes autoritzades (19-04-2016)
  • Volum de clients amb rebut domiciliat (03-12-2015)
  • Informació sobre els tipus de comptadors instal·lats (03-12-2015)
  • Informació sobre els tenidors d’aigua de propietat (03-12-2015)
  • Informació sobre els abastaments a Ullastrell, Viladecavalls, Matadepera i Les Fonts de Terrassa (03-12-2015)
  • Acta inspecció instal·lació alta tensió Abrera (27-10-2015)
  • Acta inspecció instal·lació baixa tensió (27-10-2015)
  • Declaracions de residus (27-10-2015)
  • Llicència ambiental Abrera (27-10-2015)
  • Inscripció planta permanganat d’Abrera al RITSIC (27-10-2015)
  • Documentació instal·lacions de fred d’Abrera (27-10-2015)
  • Documentació instal·lacions tèrmiques d’Abrera (27-10-2015)
  • Acta inspecció baixa tensió Can Guitart (27-10-2015)
  • Acta inspecció baixa tensió Can Parellada (27-10-2015)
  • Esquemes elèctrics d’instal·lacions de Can Palet Vista Alegre, zona alta Grípia, Sulleva i Can Parellada residencial (27-10-2015)
  • Esquemes hidràulics de les instal·lacions, del tractament de llots d’Abrera i de funcionament de l’ETAP (27-10-2015)Plànols de les instal·lacions d’Abrera (27-10-2015)
  • Plànols de les instal·lacions de Can Boada, Can Poal, Bellots, Can Guitard, Can Parellada Industrial i Residencial, Zona alta, Can Colomer, Sulleva, dipòsit Matadepera i Grípia Est (27-10-2015)
  • Plànols de xarxa per pisos de pressió (27-10-2015)
  • Plànols d’impulsions (27-10-2015)
 3. Informació del personal.
  • Informació respecte dels contractes dels treballadors del servei d’abastament d’aigua de Terrassa indicant la modalitat de contracte, persones enquadrades per grups professionals, indicació de les persones amb jornada total o parcial indicant el % de la parcial, franges d’antiguitat de la plantilla, imports totals de retribució i costos de cotització, informació sobre altres condicions addicionals (reduccions de jornada, teletreball, major dedicació, guàrdies, jubilacions parcials, compromisos de jubilació parcial, reconeixements d’antiguitat, horaris guarda legal, retribució variable, contribució estudis), treballadors de baixa IT llarga, minusvàlues o causes legals de reserva de lloc de treball (19-04-2016)
  • Detall de les persones (sense especificar les dades personals) que treballen al servei d’abastament de Terrassa indicant el centre de treball, àrea funcional, horari i condicions específiques d’horari, jornada en còmput anual especificant percentatge en el cas de jornada parcial, modalitat de contracte, antiguitat de cada persona a l’empresa, grup professional i nivell salarial, situacions de reserva de lloc de treball i motiu, cost salarial total anyal i cost de seguretat social total anyal (24-09-2015 i 08-02-2016)
  • Ampliació en relació als horaris de les persones treballadores del servei d’abastament d’aigua de Terrassa (16-10-2015)
  • Organigrama funcional de tot el personal afecte al servei de Terrassa (19-04-2016)
  • Altra informació i justificacions del personal que requereix el servei de subministrament de Terrassa (08-02-2016)
  • Evolució de la plantilla i costos de personal des de l’any 2010 (08-02-2016)
 • Altra informació sol·licitada i subministrada abastament, donant-se informació addicional tant per mail o personalment en nombroses reunions amb tècnics municipals .
  • Protocol d’autocontrol i gestió (PAG) tal i com s’estableix al Pla de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà. (30-11-2015 i és consultable per l’Ajuntament al SINAC)
  • Resultats del Pla de presa de mostres per als autocontrols amb analítiques històriques de tots els punts de control (30-11-2015 i és consultable per l’Ajuntament al SINAC).
  • Tenidors d’aigua de propietat origen i explicació d’aquests drets (03-12-2015 i Informe Tornos Abogados presentat el 27-07-2015)
  • Evolució consums elèctrics 2010-2014 (15-11-2015)
  • Visites setmanals dels tècnics municipals a les obres de rehabilitació del dipòsit de Can Boada.

2. INFORMACIÓ QUE ES LLIURA O S’HA LLIURAT DE FORMA SISTEMÀTICA I PERIÒDICA:

 • Informació continguda en els plans d’inversions anuals des de l’any 2001. Del 2001 al 2010, la documentació entregada era un document amb el detall de les inversions previstes i un altre, posterior, amb les fetes, sobre el qual es feien les explicacions oportunes i en algun cas es complementava amb documentació tècnica i econòmica de les partides més importants, en aquests anys, la inversió feta va ser de 22.866.000 euros, un 22% sobre la facturació d’aigua. El període 2011 a 2016, han estat dos entregues de cada un dels plans previstos i la realitat un cop tancat l’any, més les grans reparacions i el desmantellament, han estat 6 plans d’inversions per un import global de 22.835.000 euros.
 • Fitxes de detall de totes les inversions des de l’any 2011. Un total d’aproximadament unes 600 fitxes de detall de les inversions. Aquestes fitxes inclouen el valor i l’any de la inversió i altra informació de la seva justificació i dades tècniques i descriptives detall.
 • Informació digitalitzada de la xarxa d’abastament des de 1996.
 • Trimestralment des de 2004 s’informa de l’evolució dels consums de la ciutat de Terrassa.
 • Trimestralment des de novembre de 2015 s’informa dels consums per sectors.
 • Trimestralment des de l’any 2012 es lliura la següent informació:
  1. Consums d’aigua dels clients per usos domèstic, comercial, industrial i municipal.
  2. Captacions en m3 per orígens i cabals registrats
  3. Consums d’energia elèctrica
  4. Total de despeses i ingressos, tarifaris i no tarifaris
  5. Cànon municipal i Cànon de l’aigua
  6. Nº de clients amb comptador domèstic, amb comptadors industrial, comercial, aforament i comptador general i tenidors d’aigua de propietat
  7. Nº de queixes/reclamacions de clients, talls d’aigua sol·licitats i efectuats.
  8. Incidències a la xarxa de distribució i a la xarxa d’impulsió
 • Altres dades tècniques que es lliuren periòdicament.
 • Analítiques mensuals de qualitat de l’aigua que es lliuren periòdicament.
 • Dades tècniques, comercials i econòmiques que consten en els expedients de tarifes:
  1. Dades de les captacions d’aigües: relació de les captacions, cabal nominal, derivació portada a terme, profunditat del pou, potència, grups d’elevació etc.
  2. Dades dels proveïdors externs d’aigua.
  3. Dades de les instal·lacions d’elevació i reelevació detallant destinació, cabal nominal, cabal elevat, potència instal·lada, grups d’elevació, altura manomètrica, amb esquemes explicatius.
  4. Detall de les conduccions del servei: materials, km instal·lats, diàmetres i detall dels dipòsits,
  5. Detall del volum tractat en cada una de les instal·lacions de tractament.
  6. Detall de les unitats de consum, detall dels cabals contractats, detall de cabals facturats per usos i blocs.
  7. Detall de cabals abocats a xarxa per procedència.
  8. Detall de despeses i ingressos tarifaris i no tarifaris.
  9. Previsions detallades d’ingressos i despeses.
  10. Detall de les inversions i de l’immobilitzat i la seva amortització.
  11. Compte d’explotació del servei de Terrassa.
  12. Balanç
  13. Informació i previsions que conté la memòria de l’expedient.
  14. Cabals, ingressos per facturació d’aigua i altres ingressos, detall de despeses etc.
  15. Informes d’auditoria dels comptes anuals
 • Llistat de clients que han impagat factures d’aigua amb detall del deute i dades (autoritzacions de talls).
 • Llistat de fraus detectats.
 • Informació estadística en relació a la tarifa social i ajuts socials.
 • Informació societària: actes de consell, informació financera i econòmica i en general de l’empresa (trimestralment compte d’explotació, balanç detallat de la societat matriu i informació de les filials, cabals, facturació, clients etc. de totes les explotacions de Mina i del seu grup d’empreses, informes d’auditoria i resta de documentació que reben la resta de socis, consellers i Patrons, mentre l’Ajuntament va estar present des de 1975 en el Consell d’Administració de Mina fins el 19 de desembre de 2012 en que l’Ajuntament va abandonar el Consell d’Administració amb posterior venda de la seva participació accionarial de Mina Pública per la que va ingressar l’import d’1.453.434 euros).

3. INFORMACIÓ I PROVES TÈCNIQUES REALITZADES PER A L’ESTUDI SOBRE EL BON ESTAT D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS A REVERTIR FET PER HERAS (Consultoria encarregada de l’estudi). Aquest informe va donar lloc a 23 visites a instal·lacions amb els tècnics municipals.

4. PER ALTRA BANDA I A HORES D’ARA MOLTA INFORMACIÓ QUE LA COMPANYIA PUBLICA AMB CARÀCTER GENERAL I QUE ESTÀ A DISPOSICIÓ DEL PÚBLIC:

 • Informació que es publica a la plana web, entre d’altre :
  1. Carta de Compromisos i evolució del seu acompliment (trimestralment).
  2. Analítiques de la qualitat de l’aigua (periodicitat setmanal).
  3. Resultats de totes les enquestes efectuades als nostres clients/es,
  4. Polítiques i codis de valors de l’empresa.
  5. Diversos mitjans o espais per tal que el client/a ens puguin fer arribar les seves opinions, queixes, suggeriments, etc.
 • Informació que es fa pública a través de les memòries de l’acreditació EFQM.
 • Informació sobre la qualitat de l’aigua a través del SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo):
 • Informació que es diposita al Registre Mercantil, Registre de Condicions Generals de contractes, Registre d’Aigües, de la Propietat, Cadastre i altres registres públics:
  1. Tots els Comptes anuals.
  2. Totes les qüestions estatutàries i de càrrecs de transcendència registral.
  3. Totes les condicions generals dels contractes amb clients.
  4. Totes les concessions d’aigües titularitat de MPATSA.
  5. Totes les finques propietat de Mina
  6. etc