Presentació de Marià Galí a l’acte de «Mina, Aigües de Terrassa (1842-2017). Una crònica de 175 anys»

La història de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa al llarg dels seus 175 anys ja s’ha escrit permanentment, en el seu dia a dia, mitjançant la tasca regular i constant realitzada en pro del servei d’aigües de Terrassa i d’altres poblacions veïnes, amb el seu quefer silent, a voltes valorat a voltes criticat, amb les seves etapes més reeixides i amb aquelles plenes de dificultats, amb els múltiples projectes portats a terme i aquells que no han resultat factibles, amb les iniciatives de tot ordre en relació a la gestió de l’aigua local, comarcal i regional i aquelles altres no endegades per diverses circumstàncies econòmiques, polítiques, socials o senzillament tècniques, amb activitats empresarials més enllà de la inicial o amb iniciatives en els àmbits cultural i social i de solidaritat, amb encerts i amb errors com és natural, però sempre amb esperit de servei.Marià Galí

Una tan dilatada història ha donat per a tot i per a més, això ja ho recollia el llibre editat amb motiu del 160 aniversari titulat “Mina Pública d’Aigües de Terrassa (1842-2002). Una empresa al servei de la comunitat”, que va estar precedida 10 anys abans, és a dir pel 150è aniversari, per la publicació del llibre d’en Joan Baptista Galí “Notícies sobre l’abastament d’aigua a Terrassa. Dels orígens fins al 1842”.

Aquella edició del 2002, amb una visió més interna de la nostra entitat, tenia com a fil conductor l’evolució de l’abastament a la nostra ciutat, a partir de la construcció de les infraestructures que l’han suportat al llarg del temps, així com algunes informacions complementàries de caire societari, també qüestions tècniques i mediambientals.

Amb la present edició, a banda d’actualitzar fins als nostres dies l’evolució de la societat, tan densa en esdeveniments en aquests últims anys, l’objectiu ha estat un altre, i és la intenció de donar una visió més externa tant de Mina com de l’abastament a la ciutat, mitjançant la recopilació d’una ingent documentació i informació publicada a la premsa local, regional i oficial en els tres segles d’existència, així com del rastreig d’arxius públics i privats, entre altres tot el fons documental, lliurat a l’Arxiu Històric Comarcal, relatiu als 100 primers anys de la nostra societat, del que esperem poder-ne fer, en el seu moment, una exposició pública de la part més desconeguda i interessant. Aquesta ha estat una tasca realitzada per la historiadora Ana Fernández, a qui vull agrair el seu treball i encert, que ha permès una major contextualització dels episodis més significatius de la nostra existència.

El llibre acaba amb les notícies més recents (finals 2016) sobre el debat en relació a la futura gestió del servei d’aigües a la ciutat, qüestió cabdal per al futur de la nostra entitat, però també per a la pròpia ciutat de Terrassa i resta de municipis als que servim. En aquest sentit, desitjo que s’imposi el diàleg i el sentit comú, més enllà de les legítimes posicions ideològiques d’uns i empresarials d’altres, i tal com ja vaig dir en l’acte institucional del proppassat dia 17 de març,  es trobi, en l’àmbit de la col·laboració público-privada, una solució raonada i raonable a ambdues aspiracions.

Terrassa, maig 2017