L’ús de canonades de fibrociment no suposa cap risc per a la salut

L’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC), amb motiu de la controvèrsia sobre les canonades de distribució d’aigua que estan construïdes amb fibrociment, ha emès una nota aclaridora on trasllada als usuaris tota la informació de la que disposa.  En ella especifica que  no existeixen evidències ni s’ha demostrat científicament que aquestes arrosseguin fibres al transitar l’aigua per dins d’elles.

Al text, l’ASAC afirma que segons l’Organització Mundial de la Salut no hi ha cap estudi que demostri que el potencial alliberament d’amiant des de les canonades a l’aigua hagi provocat, per la ingesta d’aquesta, cap increment de risc de patir càncer. És degut a això que tant la legislació sanitària europea com l’espanyola no preveuen la realització de controls a l’aigua per avaluar el nivell de fibres d’amiant que les aigües servides als usuaris i consumidors puguin contenir (com sí fa amb molts d’altres paràmetres el Reial Decret 140/2003 del 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà).

En canvi, està sobradament contrastat que la inhalació prolongada de fibres d’amiant, presents en els materials fabricats amb “fibrociment d’amiant”, provoca malalties pulmonars de tipus cancerigen. És per això que des de l’any 1980 (Directiva 80/1107/CEE) es van establir limitacions d’ús d’aquests materials i diverses mesures de protecció a adoptar per a la seva manipulació, sobretot. Finalment el 2003 la Directiva 2003/18/CEE va prohibir a Europa la fabricació, transformació, comercialització i utilització de productes que continguessin amiant, excepte la demolició i la seva retirada.

Les empreses gestores dels serveis de distribució d’aigua han anat substituint i eliminant aquest tipus de canonada dels seus sistemes d’abastament, però l’any 2016 encara quedava un 26,3% de les xarxes amb aquest material a Catalunya, xifra inferior al 27,5% de 2013 i al 30% de l’any 2010.

L’autèntic risc deriva de la manipulació dels materials amb fibres d’amiant sense les mesures de protecció adequades pels treballadors i operaris i pels vianants de l’entorn immediat on s’estigui treballant. Les empreses que reparen aquestes instal·lacions utilitzen estrictes plans de seguretat per evitar treballar fent pols i que aquesta vagi a l’entorn. En aquesta mateixa línia, el transport i retirada dels materials es fan seguint també estrictes procediments d’embalatge i confinament, inclosos els vestits, mascaretes i altres elements de treball. Tot i que ara no estigui permès, aquest material va ser emprat massivament en moltes aplicacions, com teulades o tancaments verticals, i que encara són presents a les nostres poblacions.

Mina, Aigües de Terrassa, en l’afany per prestar el millor servei, fa anys que aposta per substituir les canonades fetes de fibrociment. En la última dècada la companyia ha instal·lat i renovat 118 quilòmetres de canonada, utilitzant materials més moderns i segurs.