Archivos de la categoría Sin categoría

Mina segueix les indicacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Mina segueix en tot moment les indicacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L’Ajuntament de Terrassa va informar recentment que Mina no li està proporcionant totes les dades necessàries per al procés de final del contracte per a la gestió de l’aigua. Seguint les indicacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’única informació que Mina no ha facilitat és la relativa a la identificació dels seus clients amb les seves dades bancàries, així com els noms i salaris dels treballadors.

Per tal de complir la llei, Mina va sol·licitar a l’Autoritat un informe en el qual se li indiqués en quin moment Mina hauria de cedir aquestes dades a l’Ajuntament o tercers, en cas que no tornés a ser la gestora de l’aigua. Segons el Dictamen, Mina només ha de cedir les dades de caràcter personal dels fitxers responsabilitat de l’empresa, que estiguin vinculats a la prestació del servei, amb una antelació “prudencial” al moment en que es conegui amb certesa el futur prestador del servei. Un cop produïda la cessió, els usuaris serien informats en els tres mesos següents.

Mina garanteix l’aigua a totes les famílies ateses per Serveis Socials

Mina segueix un conjunt de mesures per garantir que l’aigua arribi a tothom, independentment de les seves circumstàncies. Seria ben absurd el fet que, existint persones amb dificultats d’accés a l’aigua, el compromís social que ha determinat sempre les accions d’aquesta companyia arrelada a Terrassa i, per aquest motiu, amb vinculació directa amb els seus ciutadans, es basés únicament en accions com ara fer aportacions d’aliments al Rebost de Terrassa o col.laborar amb entitats locals que treballen per la reinserció de persones amb alguna discapacitat o amb les famílies de malalts oncològics.

És ben lògic que, a banda d’aquestes i moltes altres accions, la primera que ha de desenvolupar Mina és la de servir l’aigua a tothom que la necessita. Així ho fa i, per aquest motiu,  Mina assegura el subministrament a tots els usuaris que Serveis Socials indica que es troben en situació de vulnerabilitat.

D’aquesta manera, Mina es coordina sempre amb Serveis Socials per conèixer la situació dels abonats que tenen dificultats per fer front al pagament del servei, i no talla mai l’aigua a cap client si no té la seva indicació expressa segons la qual l’afectat no es troba en situació de vulnerabilitat. Sigue leyendo Mina garanteix l’aigua a totes les famílies ateses per Serveis Socials

Comunicat de la CECOT, la Cambra de Comerç de Terrassa i la Cambra de la Propietat

Us adjuntem aquí el comunicat íntegre de la CECOT, la Cambra de Comerç de Terrassa i la Cambra de la Propietat:

La Cambra de Comerç i Indústria, la Cambra de la Propietat Urbana i CECOT defensen el model de gestió público-privada

LES INSTITUCIONS ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS TERRASSENQUES DEFENSEN UNA GESTIÓ MIXTA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I DEMANEN TENIR VEU EN EL PROCÉS PARTICIPATIU DE DEBAT

Les institucions terrassenques, que reclamen tenir veu en el procés participatiu, veuen precipitat adoptar un canvi de model de gestió sense garanties d’eficiència i eficàcia

Les institucions empresarials i ciutadanes alerten que prescindir de la capacitat tecnològica, especialització i coneixement d’un partner tecnològic professional pot comprometre la qualitat del servei, la seva regularitat i competitivitat vers les necessitats de les empreses i la societat en general

Per als representants empresarials i ciutadans, un model de gestió público-privada garantiria que s’evitin repercussions en l’encariment de les tarifes i exclouria increments en la fiscalitat municipal

Terrassa, 28 de setembre de 2016. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, CECOT i la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca reclamen una presència activa en el procés participatiu de debat sobre el futur del model de gestió del servei de subministrament a la ciutat de Terrassa. Davant de la finalització del contracte de la concessió de la gestió del servei per part de Mina el proper desembre que, de fet, s’ajornarà fins al juny de 2017 després del període de pròrroga, i la decisió majoritària dels grups municipals de l’Ajuntament de Terrassa de rescindir l’acord per passar d’un model de gestió privat a un altre completament públic, els representants institucionals expressen la necessitat d’analitzar en profunditat els efectes del nou paradigma de gestió en termes d’eficiència i eficàcia.

El col·lectiu institucional advoca per la Sigue leyendo Comunicat de la CECOT, la Cambra de Comerç de Terrassa i la Cambra de la Propietat

La nostra proposta: una societat mixta

Amb vistes al futur de la gestió de l’aigua a Terrassa, Mina aposta per la constitució d’una societat d’economia mixta amb l’Ajuntament, una alternativa legalment viable i que la companyia considera molt positiva. Són molts els ajuntaments que han optat per la via de la col·laboració públic-privada a l’hora de prestar serveis a la ciutadania. La participació del sector privat permet una major rendició de comptes, innovació, accés al finançament, coneixement tècnic, eficiència en la gestió i esperit emprenedor. Tot plegat, redunda en importants millores en el servei.

A més, cal tenir clar que l’Ajuntament seria competent sobre la prestació del servei. Podria seguir tutelant-lo i controlant-ne la gestió, delegada en Mina. De manera que es distingiria clarament entre el rol del regulador i el de l’operador o gestor. El primer, el consistori, definiria els plans, programes de cobertura i nivells de qualitat, i vigilaria el seu compliment, a més d’aprovar les tarifes, garantir la satisfacció bàsica i universal de l’aigua i defensar els drets dels usuaris.

A Mina creiem que aquesta separació de rols té molts avantatges. El primer és que s’evita que la mateixa entitat sigui art i part. I, d’aquesta manera, es poden clarificar les responsabilitats i aprofitar la major eficiència que suposa l’especialització del gestor professional.

En el cas concret de Terrassa, la continuïtat de Mina, de la mà del consistori egarenc, permetrà mantenir el nivell actual d’inversions i fer-ne de noves per millorar aspectes clau com ara el gust de l’aigua i la duresa. D’aquesta manera, també serà possible seguir apostant per la innovació i la implantació de noves aplicacions tecnològiques orientades a millorar el servei al client, a més de continuar amb mesures per garantir el dret a l’aigua per tothom i donar continuïtat a les activitats de Responsabilitat Social Corporativa. També s’ha de tenir en compte que, amb la constitució d’una societat mixta, es garantirien tots els llocs de treball i les condicions laborals, socials i salarials dels empleats de Mina. Sigue leyendo La nostra proposta: una societat mixta

El compromís de Mina

Mina, Aigües de Terrassa va presentar l’any 2009 la seva Carta de Compromisos, amb la què pretenia expressar la seva ferma voluntat de servir a les persones, famílies, empreses i institucions de Terrassa. Amb aquest document, la companyia es comprometia a subministrar aigua sana i de qualitat, d’acord amb la legislació sanitària vigent i amb els seus sistemes de Gestió de Qualitat i Medi ambient (certificats segons les normes ISO 9001, 14001 i 22000, així com amb el reglament CE 761/2001 (EMAS), el Segell d’Excel·lència Europea en la gestió EFQM 400+ i el Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral OHSAS 18001 i l’acreditació ENAC per al Laboratori d’Anàlisi Mediambiental.

Actualment, la Carta inclou nou compromisos –el 2012 se’n van afegir dos als set inicials-. Entre d’altres, hi ha el compromís d’instal·lar el comptador a un habitatge en un termini màxim de dos dies laborables a partir de la formalització del contracte d’alta de subministrament, el de comunicar l’excés de consum dins un termini màxim de dos dies, el de facturar els consums sense errors en les lectures i preus aplicats i, si el client/a detecta incorreccions, refer la factura en un termini màxim de tres dies, i el de resoldre les reclamacions comercials en un màxim de quatre dies. Sigue leyendo El compromís de Mina

Mina, 175 anys al servei de Terrassa

Mina, Aigües de Terrassa manté la seva  aposta per una nova concessió de la gestió de l’aigua a Mina, o per la constitució d’una societat d’economia mixta amb l’Ajuntament de Terrassa. La municipalització comportaria una expropiació de béns, serveis i aprofitaments de Mina per part del consistori que suposarien un cost aproximat de 60 milions d’euros i que de ben segur farien encarir el preu de l’aigua als ciutadans. Aquest augment en la tarifa de l’aigua no es donaria en el cas de les dues opcions proposades per Mina.

Mina és titular dels drets del servei, amb motiu dels títols concessionals cedits per l’Ajuntament amb anterioritat a l’any 1941, i d’altres adquirits per Mina amb posterioritat a aquesta data. Per això si s’acabés municipalitzant la gestió de l’aigua, s’ha de contemplar el cost d’expropiar aquests drets d’aprofitament d’aigua i les instal·lacions pròpies. Sigue leyendo Mina, 175 anys al servei de Terrassa

“La continuïtat de Mina garanteix que el preu de l’aigua no pugi”

Sobre el futur model de la gestió de l’aigua, el director general de Mina, Aigües de Terrassa, Josep Lluís Armen­ter, aposta per arribar a un mutu acord amb l’Ajuntament per a una nova concessió de la gestió de l’aigua a Mina, o per la constitució d’una societat d’economia mixta entre l’Ajuntament de Terrassa i Mina. Armenter defensa que aquestes dues opcions, que s’han de basar en un acord amb l’Ajuntament, són molt més po­sitives per al futur de la gestió de l’aigua a la ciutat, que no pas l’opció de la municipalització, amb la prèvia ex­propiació dels béns, serveis i aprofitaments de Mina per part del consistori egarenc.

josep-lluis-armenter-webQuina creu que és la millor op­ció per a la gestió de l’aigua a Terrassa en el futur?

Des de Mina, Aigües de Terrassa apostem per arribar a un mutu acord amb l’Ajuntament per a una nova concessió de la gestió de l’aigua a Mina, adaptant-la als nous temps i amb els corresponents instruments de regulació i control; o bé per la constitució d’una societat d’econo­mia mixta entre el consistori i la companyia. Ambdues alternatives són legalment viables i creiem que molt més positives per al futur de la gestió de l’aigua a la ciutat que no pas l’opció de la municipalització.

Per què ho prefereixen a la municipalització? Què implica­ria aquesta?

La municipalització implicaria la conseqüent expropiació dels béns, serveis i aprofitaments de Mina per part del consistori egarenc. Des de Mina, en cap moment hem posat en dubte que l’abastament d’aigua no sigui un servei públic munici­pal en tot el terme de Terrassa. De fet, l’Ajuntament és l’administració competent sobre el servei i la seva ordenació, i prova d’això és la seva potestat sobre l’autorització de la modificació de la tarifa del servei proposat per Mina, per exemple. Ara bé, perquè aquestes compe­tències es transformin en plena titularitat sobre el servei de mane­ra que, en el conjunt de la ciutat el municipi pugui decidir, com a ti­tular, com es gestiona l’activitat, és necessari seguir en primer lloc un procediment de municipalització, i en segon, expropiar als titulars pri­vats pre-existents, aspectes que mai s’han dut a terme.

En base a què ho diu?

Estem davant d’un tema jurídic complex i hem volgut recolzar-nos i assessorar-nos amb l’opinió de re­coneguts experts en dret adminis­tratiu. Dit això, cal tenir en compte que abans del contracte de 1941, Mina, que havia nascut gràcies a la iniciativa i a les Sigue leyendo “La continuïtat de Mina garanteix que el preu de l’aigua no pugi”

La proposta de Mina per la gestió de l’aigua

Sobre el futur model de la gestió de l’aigua, Mina Aigües de Terrassa, atenent als drets exclusius de la seva titularitat, aposta per arribar a un mutu acord amb l’Ajuntament per a una nova concessió de la gestió de l’aigua a Mina (adaptada als nous temps i amb els corresponents instruments de regulació i control), o per la constitució d’una societat d’economia mixta entre l’Ajuntament de Terrassa i Mina. Ambdues alternatives són legalment viables.

Mina defensa que aquestes dues opcions, que s’han de basar en un acord amb l’Ajuntament, són molt més positives per al futur de la gestió de l’aigua a la ciutat, que no pas l’opció de la municipalització, amb la prèvia expropiació dels béns, serveis i aprofitaments de Mina per part del consistori egarenc.

Els avantatges de les opcions de Mina
Les dues alternatives proposades per Mina evitaran a l’Ajuntament fer front a una important despesa indemnitzatòria, Segueix llegint

Mina acredita la qualitat en la gestió i el servei amb certificacions oficials

El passat mes de desembre Mina, Aigües de Terrassa va obtenir una nova certificació de qualitat. Es tracta de l’ISO 22000 de gestió de Seguretat Alimentària,  que garanteix la innocuïtat dels aliments durant el transcurs de tota la cadena de subministrament. Molt poques empreses de l’Estat espanyol han obtingut aquesta certificació, algunes de les que el tenen són de Barcelona, Tarragona, Pontevedra i Múrcia.

Aquest mes de març, l’empresa  també ha firmat un conveni amb la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC), amb el qual aquesta entitat avala que Mina compleix amb escreix la normativa bàsica de consum, que tota la documentació contractual amb els clients és clara i comprensible, que les seves oficines tenen l’accessibilitat adequada i que la UCC serà la mediadora, si s’escau, en qualsevol desacord en la resolució de queixes o reclamacions. Segueix llegint