Coneixement, innovació i tecnologia per a una gestió de qualitat de l’aigua

Mina aposta per la construcció d’una planta d’osmosi inversa per a garantir una millora en la qualitat organolèptica

Mina, Aigües de Terrassa fa 175 anys que treballa en la gestió de l’aigua, apostant sempre per la innovació, la tecnologia i el coneixement, com a eines essencials per a garantir una gestió de qualitat.

Amb aquest compromís Mina va impulsar l’any 2009 una carta de compromisos per la qual l’empresa es compromet a complir amb els terminis de prestació del servei, però també es compromet a garantir la qualitat de l’aigua i la transparència en la informació dels propis compromisos. Així mateix, a tall d’exemple, Mina es compromet a avisar en el termini de dos dies dels excessos de consum als usuaris ja siguin domèstics, comercials o industrials; resoldre les incidències a la xarxa de distribució (rebentaments) en menys de 40 minuts, o destinar el que resulti dels incompliments de la pròpia carta a accions mediambientals i socials.

Una altra qüestió en la que Mina ha treballat amb molt d’interès és la relativa a la gestió dels residus. L’empresa fa tota la recollida selectiva amb gestors autoritzats, porta a terme també una declaració anual de residus i reutilitza els llots resultants del procés de tractament de l’aigua. Garantia d’aquesta bona tasca és la certificació ISO 14.001 que va obtenir el 1998 i renova periòdicament, així com el Reglament EMAS de gestió ambiental que té des de l’any 2001. Mina també disposa del segell d’excel·lència en gestió de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM) i la certificació de la norma de gestió de qualitat ISO 9000.

Mina també ha treballat intensament en la qualitat de l’aigua. Així, té certificat per una entitat independent la garantia d’innocuïtat del producte aigua (ISO 22000), certificació que garanteix que l’aigua es prepara i/o consumeix d’acord amb el seu ús previst i que arriba en les millors condicions sanitàries als punts de consum. Per fer-ho, s’han hagut de preveure tota una sèrie de programes i la identificació de punts crítics de control i elaboració de protocols de funcionament, afegits als que ja es tenien.

Però cal anar més enllà. Per això, l’any 2008 l’empresa va iniciar uns estudis per a preveure una planta industrial per a eliminar les sals de l’aigua i amb l’objectiu de millorar la qualitat i, en concret, el gust de l’aigua. Des del 2010 que Mina disposa d’una proposta que ha anat completant a mesura que la tecnologia ha millorat.

L’estudi és el pas previ per a realitzar el projecte executiu d’implantació

L’estudi que ha fet Mina és el pas previ per a realitzar el projecte executiu d’implantació i conté la definició de totes les instal·lacions i equips necessaris per a complementar les infraestructures actuals, així com les noves necessitats operacionals a considerar.

Com ja s’ha dit en moltes ocasions, l’aigua que abasta la ciutat de Terrassa prové, principalment, del riu Llobregat i té un contingut en sals relativament important. Aquest fet provoca que l’aigua no compleixi amb les exigències organolèptiques dels clients. El motiu d’aquesta salinitat rau essencialment a l’existència d’explotacions mineres a la conca del riu Llobregat i del seu afluent, el Cardener, que de forma indirecta incorporen sals dissoltes a la llera.

A més, l’aigua conté matèria orgànica, que combinada amb l’alt contingut en bromurs procedents també de les explotacions mineres, fa que en clorar l’aigua per a la seva desinfecció, se li aporti sabor i es generin subproductes que fan que la valoració organolèptica sigui millorable. Tot i que l’aigua compleix amb escreix els límits normatius en l’actual instal·lació de tractament, cal tenir un marge de seguretat confortable.

D’entre les tècniques que podrien ser adequades per millorar aquests aspectes, Mina s’ha decidit per l’osmosi inversa, tractament eficaç i àmpliament utilitzat, que produiria una aigua amb unes característiques de gust i olor plenament satisfactòries.

La tecnologia de tractament per membranes d’osmosi inversa permet l’eliminació gairebé total de les sals dissoltes en l’aigua i de la matèria orgànica. Això s’aconsegueix per mitjans físics, sense l’addicció de productes químics que tinguin efectes adversos sobre la qualitat final de l’aigua.

D’acord amb les proves realitzades per Mina en una planta pilot a l’estació potabilitzadora d’Abrera, la barreja en una proporció adequada de l’aigua tractada per sistemes convencionals amb l’aigua tractada per membranes d’osmosi inversa proporciona una qualitat satisfactòria a nivell organolèptic, alhora que millora les propietats físico-químiques de l’aigua.

Mina ha fet els deures, ha treballat per complir i per estar preparats per afrontar el futur.