L’aprofitament dels recursos locals com a eina per preservar el medi ambient

  • Opinió: L’aprofitament dels recursos locals com a eina per preservar el medi ambient al Diari de Terrassa.

Per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, al nostre bloc reproduïm l’article d’opinió que ha redactat el Josep Lluís Armenter, director general de Mina, Aigües de Terrassa i que ha publicat el Diari de Terrassa el 5 de juny de 2018. A través d’aquestes línies analitza la importància d’utilitzar els recursos hídrics locals dels que disposa la ciutat de Terrassa per a preservar el medi ambient. Uns recursos que actualment suposen el 10% de l’abastament d’aigua i que la nova EPEL no contempla utilitzar.

A continuació us adjuntem el text íntegre de l’article:

L’aprofitament dels recursos locals com a eina per preservar el medi ambient

Josep Lluís Armenter

Mina, Aigües de Terrassa ha destacat sempre pel seu compromís mediambiental. En els 176 anys d’història de la companyia hem considerat una obligació ineludible la preservació i el respecte al nostre entorn natural, treballant per oferir una alta qualitat i una millora contínua dels nostres serveis. Per mostrar el nostre compromís clar amb la gestió sostenible, fa molts anys vam apostar per esmerçar els nostres esforços en la utilització eficient dels recursos, l’energia i la reducció de CO2, uns canvis que van contribuir positivament a millorar l’eficiència de tot el procés de subministrament d’aigua.

Un dels principals factors per optimitzar els recursos naturals i oferir un bon servei als usuaris passa per l’ús dels recursos hídrics locals. En aquest sentit, el 10% de l’abastament de Mina, Aigües de Terrassa prové dels recursos d’aigua de què disposa, com són els procedents dels minats històrics, de la mina de Can Parellada o dels pous de Can Guitard. A més d’eludir l’increment de la compra d’aigua a tercers i reduir l’aportació dels cabals produïts a Abrera, aquests recursos propis tenen un cost reduït de captació i tractament.

Una de les prioritats de Mina, amb la voluntat de vetllar pel medi ambient, és l’obtenció d’una millora en el rendiment hidràulic de la xarxa. Per fer-ho possible vam implementar actuacions orientades a millorar l’aprofitament dels recursos hídrics, reduir les pèrdues, agilitzar la reparació de fuites i reduir els consums inherents al procés d’operació i al manteniment del sistema… Aquestes millores contínues han suposat un salt qualitatiu de Mina, ja que actualment a Terrassa satisfem la mateixa demanda aportant un menor volum d’aigua a la xarxa i, de retruc, consumim menys energia relacionada amb la captació, el tractament i el transport de l’aigua. Després d’anys d’actuacions i d’un acurat seguiment, el rendiment hidràulic avui en dia se situa en uns valors del 80%, xifra que supera la mitjana d’altres ciutats comparables amb Terrassa.

Així mateix, en l’àmbit de l’energia hem apostat per millorar-ne l’eficiència i per això s’han realitzat auditories energètiques de les principals instal·lacions i hem generat plans d’actuació per optimitzar i millorar-ne la seva eficiència.

En aquesta línia, a Mina també s’ha fet una aposta per millorar les estacions elevadores o de bombament, ja que són les instal·lacions que concentren el percentatge més gran del consum energètic. Entre altres actuacions s’han renovat els equips de bombament, optant per bombes més idònies o rehabilitant-les per recuperar-ne la seva eficiència, i s’han canviat els motors elèctrics substituint-los per altres d’alt rendiment i baix consum energètic. Així mateix, també s’han instal·lat variadors de velocitat en aquells motors que podien aprofitar el seu potencial reduint el consum energètic.

La sensibilització de Mina, Aigües de Terrassa pel que fa a l’eficiència energètica és absoluta i s’ha demostrat en un bon seguit de mesures dutes a terme també en altres instal·lacions. Entre d’altres accions, i sempre perseguint l’excel·lència en la gestió de l’aigua, s’ha apostat per la millora en els equips de climatització, l’adequació de la quantitat de llum en funció de l’activitat, l’ús de la tecnologia led per a la il·luminació de la majoria de les nostres instal·lacions, la col·locació de sensors de moviment a les zones de pas i la incorporació de sistemes de localització als nostres vehicles per reduir el consum de combustible en els desplaçaments. La implementació de totes aquestes accions ha suposat, al cap dels anys, un estalvi energètic total del 13% i un estalvi de costos equivalent a 300.000 euros anuals.

El compromís de les empreses pel medi ambient aporta grans beneficis, no només econòmics sinó també per al futur del planeta. És per això que a Mina continuarem treballant per obtenir l’excel·lència en el servei de la gestió de l’aigua d’una forma responsable i sostenible.